Jason. Cała informatyka w jednym miejscu!

Obiekt "Math" w języku JavaScript będzie teraz naszym "obiektem zainteresowania", że się tak wyrażę. Poznacie serię metod matematycznych którymi możecie się posłużyć do rozwiązania jakiegoś problemu wymagającego matematyki. A jak większość doskonale wie, matematyka to algorytmika. Tam gdzie problem wymaga algorytmu, tam wkracza królowa nauk!

"MATH" W JĘZYKU JAVASCRIPT, POKAŻ CO W SOBIE MASZ!

"Math" to jest obiekt w rozumieniu typów danych JavaScript (o nich będzie bardzo niedługo). Jest to taki "kontener" dla zmiennych i funkcji tak jednym zdaniem. To jest obiekt o globalnym zasięgu, a to oznacza że możecie z niego skorzystać w dowolnym miejscu kodu źródłowego. Każdą metodę wywołujecie w następujący sposób:

Math.[metoda]([parametry]);

Tyle tytułem wstępu, a teraz parę metod jakie możecie znaleźć w obiekcie "Math" w języku JavaScript. Nazywam je "metodami" ze względu na przebywanie w obiekcie, a tak prawidłowo określa się funkcje "siedzące" w dowolnej innej strukturze.

ABS

"abs" to skrót od wartości bezwzględnej (ang. "absolute value"). Zwraca ona wartość bezwzględną podanej wartości liczbowej. W dużym skrócie, wartość bezwzględna zwróci dodatnią wartość liczby, jeśli jest ona ujemna, a w przypadku liczby dodatniej będzie taka sama:

const x = -5.42;

console.log(Math.abs(x));    // 5.42

POW

Teraz "power", czyli potęgowanie. To jest to samo co operator potęgowania tylko w postaci metody:

const x = 5;
const power = 3;

console.log(Math.pow(x, power));    // 125 = 5*5*5

MIN

"min" zwraca najmniejszą z podanych wartości. Dla przykładu mając do wyboru -3 i 9, zwróci -3. Można wstawiać dowolną liczbę wartości:

const x = 6;
const y = -3.15;
const z = 18.7;

console.log(Math.min(x, y, z));    // -3.15

MAX

I odwrotnie - "max" zwróci największą wartość spośród podanych. Niektóre metody "Math" w języku JavaScript jakie znajdziecie występują na zasadzie przeciwieństw (pewne operacje można wykonać w obie strony):

const x = 6;
const y = -3.15;
const z = 18.7;

console.log(Math.max(x, y, z));

LOG

Kto z Państwa kojarzy logarytmy z matmy :)? Bez problemu wyszukacie je i tutaj. "log" zwróci logarytm naturalny podanej w parametrze liczby (podstawą jest liczba Eulera):

const x = 6.7;

console.log(Math.log(x));

LOG2

Inną odmianą tej metody jest "log2" i to służy do zwracania logarytmu z podanej liczby przy podstawie 2:

const x = 6.7;

console.log(Math.log2(x));

LOG10

Moment! Na dokładkę jeszcze jedna metoda o logarytmach. Jest jeszcze zwracanie logarytmu z podanej liczby przy podstawie 10:

const x = 6.7;

console.log(Math.log10(x));

SIN

Funkcja trygonometryczna sinus także ma swoje miejsce w obiekcie "Math" w języku JavaScript. Zwrot wartości z podanego kąta alfa "leży w rękach" metody "sin":

const x = 1;

console.log(Math.sin(x));

Uwaga! Zarówno parametr liczbowy jak i wartość wyjściowa, są w radianach!!!

COS

Cosinus też występuje wśród innych metod. "cos", a jak inaczej mogłaby się nazywać :D?

const x = 1;

console.log(Math.cos(x));

RANDOM

I na deserek, losowanie liczby! Korzystając z "random" bezparametrowo, otrzymacie losową wartość w przedziale <0; 1):

console.log(Math.random());

Jeśli chcecie zwracać losowo wartości z określonego przedziału, polecam posiłkowanie się kodami źródłowymi z oficjalnej dokumentacji Mozilla. Tak naprawdę, powinno się to prawidłowo określać "pseudolosowością". Zobaczcie dlaczego.

Obiekt "Math" w języku JavaScript

"Math" to obiekt o globalnym dostępie zawierający w sobie zestaw metod matematycznych!


Więcej metod z rodziny "Math" w języku JavaScript możecie znaleźć w wyżej załączonej dokumentacji. Wszystko na ten temat!

PODOBNE ARTYKUŁY